Make your own free website on Tripod.com

శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము

త్రిసామాసామగస్సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్

సన్యాసకృచ్ఛమ శ్శాంతో నిష్ఠా శాన్తిః పరాయణమ్ః          62        AUDIO

 

574

త్రిసామా

మూడువిధములగు సామవేద మంత్రగానములచేత తృప్తి పొందినవాడు నారాయణుడు.

575

సామగః

సామవేదమును గానము చేయువాడు.

576

సామః

వేదములలో సామవేదము నేనే. (గీత 10.22)

577

నిర్వాణమ్

భగవానుడు మోక్షస్వరూపుడు.

578

భేషజమ్

ఔషధము.  భయంకరమగు భవరోగమునకు భగవానుడే ఔషధము.

579

భిషక్

మహావైద్యుడు.

580

సన్యాసకృత్

సన్యాసాశ్రమము మోక్షసాధనము.

581

శమః

మనోనిగ్రహము.  ఇంద్రియనిగ్రహము.

582

శాన్తః

మనస్సునందు వికారములు లేకుండ పరమశాంతముగా  నుండు అభ్యాసము.

583

నిష్టా

సకల భూతములను ప్రళయకాలమందు తనలో విలీనము చేసుకొనువాడు.

584

శాన్తిః

పరిపూర్ణమగు అజ్ఞాన నివృత్తి.

585

పరాయణమ్

గమ్యము. ఆశ్రయము. గతి. నిలయము.

భగవచ్చింతనము వలనే భగవంతుని పొందగలవు.

FirstPreviousNextLastIndexText

Slide 63 of 110